LUNENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

MAART 2021

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Lunenberg advocaten wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Lunenberg advocaten, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan Lunenberg advocaten verbonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Onder “aan Lunenberg advocaten verbonden personen” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Lunenberg advocaten en/of een van haar groepsmaatschappijen, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Lunenberg advocaten verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Lunenberg advocaten worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Lunenberg advocaten is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Lunenberg advocaten en alle aan Lunenberg advocaten verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door Lunenberg advocaten gemaakte beroepsfout.
 5. Op grond van geldende regelgeving is Lunenberg advocaten onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.
 6. Op grond van geldende regelgeving is Lunenberg advocaten onder meer verplicht bepaalde grensoverschrijdende constructies te melden bij de relevante autoriteiten. Onder omstandigheden kan deze meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.
 7. Indien Lunenberg advocaten persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacy beleid van Lunenberg advocaten. Dit beleid is te raadplegen op www.lunenbergadvocaten.nl.
 8. Lunenberg advocaten is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Indien Lunenberg advocaten een derde inschakelt, is Lunenberg advocaten tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. Lunenberg advocaten heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 9. De opdrachtgever stemt ermee in dat Lunenberg advocaten bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Lunenberg advocaten is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.
 10. Lunenberg advocaten en de Stichting Beheer Derdengelden Lunenberg advocaten (de “Stichting”) zijn bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht gelden van opdrachtgevers of derden onder zich te houden en te storten bij een door hen gekozen bank. Zij zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt. De opdrachtgever vrijwaart Lunenberg advocaten, de Stichting en de aan hen verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of het niet nakomen van verplichtingen door de bank of financiële instelling waar deze gelden zijn gestort.
 11. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan Lunenberg advocaten verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Lunenberg advocaten vastgestelde tarieven, welke zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de betreffende personen. Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden separaat in rekening gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt een vast percentage van het honorarium in rekening gebracht.
 12. Alle door Lunenberg advocaten in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De betalingstermijn is zeven (7) dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Lunenberg advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Lunenberg advocaten mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.
 13. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar. Indien onder de door Lunenberg advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) in het betreffende geval geen uitkering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid van Lunenberg advocaten, ongeacht de grondslag daarvan, beperkt tot een bedrag van euro vijfduizend (EUR 5.000,–).
 14. Op de dienstverlening door Lunenberg advocaten zijn de Kantoorklachtenregeling Advocatuur van toepassing alsmede de regeling van de Geschillencommissie advocatuur. Deze regelingen zijn te vinden op wordt op www.lunenbergadvocaten.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 15. De rechtsverhouding tussen Lunenberg advocaten en een opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Behoudens voor zover anders bepaald in artikel 14, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te raadplegen op www.lunenbergadvocaten.nl. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.

 

 

LUNENBERG ADVOCATEN

KANTOORKLACHTENREGELING  

MAART 2021

 

Artikel 1 –  Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

 

Artikel 2 – Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Lunenberg advocaten en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Lunenberg advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

Artikel 3 – Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Artikel 4 –  Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt (www.lunenbergadvocaten.nl). De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Lunenberg advocaten heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak (www.degeschillencommissie.nl) .
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank te Zutphen.

 

Artikel 5 – Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar een advocaat van Lunenberg advocaten die niet betrokken is bij de behandeling van het dossier en die daarmee dus optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 

Artikel 6 – Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 8 – Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.